Theo tính toán từ số liệu sơ bộ của Tổng cục Hải quan, 4 tháng đầu năm 2020, đồ nội thất bằng gỗ là mặt hàng xuất khẩu chính trong các mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ xuất khẩu. Tháng 4/2020 đồ nội thất bằng gỗ đạt 382,41 triệu USD, giảm 26,9% so với tháng 4/2019. Tính chung 4 tháng đầu năm 2020 đạt 2,04 tỷ USD tăng 3,1% so với tháng 4/2019. Chiếm 61,8% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.
Đồ nội thất phòng khách và phòng ăn chiếm 20,5% tổng kim ngạch xuất khẩu. Tháng 4/2020 đạt 136,9 triệu USD giảm 17% so với tháng 4/2019. Tính chung 4 tháng đầu năm đạt 674,72 triệu USD tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2019.
Xuất khẩu đồ nội thất nhà bếp trong tháng 4 tăng 84,7%, đạt 49,31 triệu USD so với tháng cùng kỳ 2019. Chiếm 5,3% trong tổng kim ngạch xuất khẩu. Tính chung 4 tháng đầu năm đạt 173,26 triệu USD tăng 81,2% so với cùng kỳ năm 2019.
Ngoài ra, trong 4 tháng đầu năm 2020 xuất khẩu một số mặt hàng tăng như: Dăm gỗ đạt 601 triệu USD, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm 2019. Gỗ ván và ván sàn đạt 414 triệu USD, tăng 19,8%; cửa gỗ đạt 10,4 triệu USD, tăng 5,9%; đồ gỗ mỹ nghệ đạt 7,2 triệu USD, tăng 36,3%..
Mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ xuất khẩu tháng 4 và 4 tháng/2020
  (Theo số liệu của TCHQ công bố ngày 13/5/2020)

ĐVT: Nghìn USD

  Sản phẩm

T4/2020

  (USD)

So với T4/2019 (%)

4T năm

2020

( USD)

So với 4T/ 2019 (%)

Tỷ trọng

(%)

Tổng cộng

697.054

-18,7

3.294.541

5,1

100

Đồ nội thất bằng gỗ

382.414

-26,9

2.036.685

3,1

61,8

Đồ nội thất phòng khách và phòng ăn

136.903

-17,0

674.724

8,3

20,5

Ghế khung gỗ

95.975

-33,8

585.171

4,2

17,8

Đồ nội thất phòng ngủ

80.477

-47,8

502.068

-13,0

15,2

Đồ nội thất nhà bếp

49.311

84,7

173.246

81,2

5,3

Đồ nội thất văn phòng

19.748

-38,3

101.476

-13,8

3,1

Dăm gỗ

155.251

-11,4

601.028

9,9

18,2

Gỗ, ván và ván sàn

108.088

14,3

414.139

19,8

12,6

Cửa gỗ

3.058

-4,8

10.392

5,9

0,3

Đồ gỗ mỹ nghệ

1.621

6,6

7.247

36,3

0,2

Khung gương

146

-90,5

1.035

-83,2

0,0

Loại khác

46.476

-20,6

224.015

-9,3

6,8

Nguồn: http://vinanet.vn/